Recurs contra la retallada del 5% aplicada al juny de 2012

Aquest és un model de recurs per al personal funcionari, que hem fet a la Secció Sindical de CCOO del Departament TES (Territori i Sostenibilitat) i que volem compartir amb tothom, per si ho voleu presentar.  Està revisat per un advocat.

Només heu d’omplir les vostres dades personals i completar els punts 1 i 2 de l’EXPOSO, (en el punt 2 han d’anar les dues quantitats que us han retingut).

A banda, CCOO, està a punt de presentar un recurs contra el Decret del Govern, que  inclourà tots els empleats públics.

Estem actius. Amb idees. Sempre hi ha quelcom que podem fer i ho farem, ja sigui legalment, ja sigui amb manifestacions, protestes i propostes.

Us animen a deixar les vostres aportacions.

MODEL RECURS

______, amb DNI ______ , que visc a _____, amb telefon ___i adreça electrònica ___
EXPOSO:
1- Que sóc funcionaria del cos ____ de l’escala ____ de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de ___.
2- Que, en la nòmina del mes de juny, heu aplicat una reducció corresponent al 5% de les retribucions que he percebut de gener a juny, deduint XXX euros del complement específic (codi 005R) i XXX euros del complement específic addicional (codi 085R), que vulnera el principi de no retroactivitat de la norma i els articles 26 d) i 34 de la Llei de Pressupostos de 2012.

3- Que, en considerar aquesta decisió administrativa lesiva dels meus drets i interessos legítims, i a més a més il·legal, dit això respectuosament i en termes de defensa, en temps i forma hàbils, mitjançant aquest escrit, formulo el present RECURS DE REPOSICIÓ, sobre la base dels articles 107, 110, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de les següents AL·LEGACIONS:
LLEI DE PRESSUPOSTOS

4- Les retribucions dels funcionaris per al 2012 venen determinades per l’article 26 de la Llei 1/2012, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, publicada en el DOGC 6075 de 27 de febrer de 2012.

Quant al complement específic, l’article 26 d) de la Llei de Pressupostos reconeix el dret a percebre durant l’any 2012 les “dotze mensualitats ordinàries i dues d’addicionals els mesos de juny i desembre, sens perjudici del que disposa l’article 34”. En el document de la meva nòmina, la “mensualitat ordinària” d’aquest complement ve identificada amb el codi 005 i la “paga addicional” de juny amb el codi 085.
L’article 34 esmentat de la Llei diu: “S’autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per a l’exercici 2012 que poden afectar, (preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals), les pagues addicionals dels conceptes que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.” He marcat en cursiva i entre parèntesi la frase que està entre comes, perquè es vegi clar que diu que permet afectar només les pagues addicionals del complement específic o equivalent;  ja que, si en fem una lectura ràpida, és fàcil que desplacem inconscientment la posició de la paraula “preferentment”, amb la qual cosa donem un significat equivocat a la frase, com veiem en el quadre comparatiu següent:

 

Interpretació correcta Interpretació errònia*
“… que poden afectar […] les paguesaddicionals dels conceptes que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.”Explicació sintàctica:“les pagues addicionals” és l’objecte directe del verb “poden afectar”, perquè respon a la pregunta: QUÈ poden afectar?. * ”… que poden afectar, preferentment […], les pagues addicionals dels conceptes que tinguin …”Explicació sintàctica:En canvi, “preferentment” no es refereix a les pagues. “preferentment” es refereix a “sobre el total de les retribucions anuals”, ja que pertany a aquesta frase, la qual es pot canviar de lloc, com per exemple: mesures de reducció de la despesa de personal prevista per a l’exercici 2012 preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals”, que poden afectar les pagues addicionals dels conceptes que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.

ACORDS DEL GOVERN
5- El 28 de febrer de 2012 el Govern va acordar reduir les retribucions del seu personal funcionari i altres en un import equivalent al 3% del total de les retribucions anuals de 2012.
Que el 29 de maig de 2012 el Govern va augmentar la reducció establint-la en l’import equivalent al 5% del total de les retribucions percebudes l’any 2012. Que aquest Acord està publicat en el DOGC de 31 de maig de 2012.
Va acordar que, l’import corresponent a aquest 5% del total percebut en cada semestre de 2012, el deduiria del complement específic addicional dels mesos de juny i desembre respectivament. I que respectaria els períodes meritats a la data d’entrada en vigor de l’Acord de 28 de febrer, que és l’1 de març de 2012.
Així mateix, els Acords esmentats afegeixen que, en el cas que la deducció aplicada al complement específic addicional sigui insuficient per completar la reducció del 5% acordada, la part restant es deduirà del complement específic del mateix mes.
6- Que aquests Acords no respecten el principi de “no retroactivitat” de la norma ni la Llei de Pressupostos del 2012. Per tant, la nòmina que heu elaborat segons aquests Acords vulnera els meus drets laborals pels motius següents:
a) perquè la reducció retributiva practicada produeix efectes retroactius, ja que el percentatge de reducció l’heu aplicat sobre retribucions de períodes treballats o meritats amb anterioritat als Acords que l’aproven, tot i que els diners es descomptin en una nòmina posterior. Així, els Acords del Govern es dicten el 28 de febrer i el 29 de maig i decideixen calcular la reducció sobre les retribucions d’allò treballat des de l’1 de gener, per tant tenen caràcter retroactiu.
b) perquè heu practicat una deducció en la mensualitat ordinària del  complement específic, la qual vulnera els articles 26 d) i 34 de la Llei de Pressupostos per al 2012, ja que l’article 26 d) estableix que el complement específic “es percep en dotze mensualitats ordinàries” i l’article 34 no autoritza el Govern a afectar aquestes mensualitats, tal com he explicat en el punt 3 de la sol·licitud. Per tant, aquesta deducció, identificada en la nòmina amb el codi R005,  no l’havíeu de practicar.
7) Respecte de la paga addicional del complement específic (codi 085), m’heu abonat la part meritada a la data d’entrada en vigor dels Acords esmentats. El cobrament complet d’aquesta paga es merita en el període comprès entre l’1 de desembre de 2011 i el 31 de maig de 2012. Per tant, quan van entrar en vigor aquests Acords, ja havia meritat 91 dies i, per això, m’heu abonat la part proporcional corresponent a 91 dies dels 183 que donen dret al total de la paga addicional.

En la nòmina, aquesta quantitat meritada correspon a la diferència entre l’import del concepte “085 comp. addicional específic” i l’import del concepte “085R deducció comp.espc.addic”.
Que, d’acord amb el principi de jerarquia de la norma, la Llei de Pressupostos preval sobre els Acords del Govern, per tant, en realitzar la nòmina havíeu de complir els requisits establerts per la Llei.   Per tot això,
DEMANO:

Que tingueu per presentat aquest escrit, l’accepteu, tingueu per interposat RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ, contra la nòmina amunt dita i, després dels tràmits legals pertinents, emeteu resolució per la qual l’anul·leu i revoqueu, tot dictant una altra que s’ajusti a la legalitat vigent, de tal forma que en la nòmina de juny de 2012:

1.1- No apliqueu els percentatges de reducció sobre les retribucions percebudes amb anterioritat als Acords que els dicten. Això és: que la reducció del 3% anual dictat en l’Acord de 28 de febrer de 2012 no la calculeu sobre les retribucions de gener i febrer i que la reducció del 5% anual, publicada en el DOGC de 31/5/2012, no la calculeu sobre les retribucions percebudes de gener a maig. Tot i que continueu respectant, en la paga addicional del complement específic (codi 085), el període meritat amb anterioritat a l’entrada en vigor dels Acords de reducció.
1.2- I no descompteu cap quantitat de la mensualitat ordinària del complement específic (codi 005).

2- En el cas que no estimeu el punt 1.1 de la sol·licitud, m’aboneu la quantitat de diners que heu descomptat amb el codi 005R de la mensualitat ordinària del complement específic.
Barcelona, 6 de juliol de 2012

Documents adjunts:

Doc. 1 Còpia de la nòmina de juny de 2012 de l’aplicatiu ATRI

Doc. 2 “Càlcul reducció retributiva Any 2012” de l’aplicatiu ATRI

DEPARTAMENT DE ……………………………………………………………

Aquest és  el lema que utilitzem els treballadors del Departament en les concentracions dels dimecres de 10 a 10,20 h.

ATUREM LES RETALLADES !!!

Si lluitem, podem perdre, però si no ho fem, estem perduts!

Nosaltres hem decidit seguir lluitant…i tu?

 

Anuncios

Retallades funcionaris: linealitat X progressivitat

Publiquem aquestes Observacions fetes a la retallada que ens aplicaran als funcionaris”enviades per uns companys/es, que planteja el tema de la progressivitat. Molt interessant.

Partim de la base que els treballador spúblics no ens mereixem pagar la crisi creada per uns altres, però, a més, hem de fer notar els greuges de la retallada als funcionaris tal com l’ha calculada la Generalitat de Catalunya, amb l’aprovació del Parlament.

– Ens ha calculat la retallada d’acord amb un percentatge de totes les retribucions, tant bàsiques com complementàries, aplicant-la al complement específic. Això implica:

a) representa un percentatge lineal per a tots els nivells d’ingressos, seria més just que fos progressiu (fins i tot la retenció de l’IRPF és progressiva i la retallada que va fer el govern de Zapatero també va ser progressiva segons la categoria).

b) persones amb la mateixa categoria i el mateix nivell, la que tingui més antiguitat tindrà el complement específic més petit. Això no té sentit.

Dit  d’una altra manera, el complement específic serà tan irregular que passarà el següent:

 1- el personal amb nivells bàsics veurà esfumar-se tot el seu complement específic de la paga extra i una part del de la mensualitat de juny, no els passarà el mateix als càrrecs directius.Ho podeu veure  aquest quadre

2- el fet que a més triennis el complement específic sigui menor, farà que el complement específic deixi de tenir la funció que li atribueix l’EBEP (Estatut Basic Empleat Públic).

Perquè aquest complement ha de retribuir la dificultat de la feina, el rendiment, la progressió en la carrera administrativa…, per tant, no pot ser que, en aquest complement, es castigui l’antiguitat, o sigui, l’experiència laboral. Veiem els articles de l’EBEP respecte d’aquest tipus de retribució:

Art. 22. Retribuciones de los funcionarios

….

“3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

….

“Art. 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Art. 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.”

Moltes gràcies per la col.laboració. Esperem els vostres comentaris al bloc

A %d blogueros les gusta esto: